Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zplyňovací komory ZKGE

16. 4. 2014

Zplyňovací komory ZKGE 55, 110 , 180 a 300

Zplyňovací komory ZKGE 55, 110, 180 a 300 jsou tvořeny masivní ocelovou konstrukcí s vyzdívkou. Plášť  komory je tvořen dvoustěnnou z ocelových plechů. Vnitřní část komory je opatřena tepelnou izolací. Na izolaci navazuje šamotová vyzdívka. Strop komory tvoří ocelové odklápěcí víko vyplněné tepelnou izolací, případně žárobetonem.  Dno komory tvoří ocelový  plech  a prostor popelníku.

Rošt se skládá ze dvou částí, vodorovného roštu a šikmého roštu. U velikostí 55 a 110 je vodorovný rošt výsuvný. Tento rošt umožňuje po jeho vysunutí do strany snadné odpopelnění, šikmý rošt zajišťuje posun paliva směrem k spodnímu vodorovnému roštu. Komory velikosti 55 a110mají deskové litinové rošty o síle 20 mm.

Komory velikosti 180 a 300 mají šikmý rošt tvořen z jednotlivých roštnic, které jsou položeny na příčných silnostěnných trubkách. Uvnitř trubek dochází k proudění vzduchu a tím i k jejich ochlazování.  Palivo je přiváděno na šikmý rošt zplyňovací komory otvorem v zadní stěně šnekovým dopravníkem. Spodní, vodorovný rošt je otočný. Po jeho otočení propadne popel do popelníku. Otáčení roštu je v provedení ručním nebo s elektromotorem se šnekovou převodovkou s automatickým ovládáním. 

Proti přeplnění komory palivem je instalován snímač výšky paliva na vstupu do komory. Snímač je tvořen táhlem z  žáropevné oceli. Táhlo tvaru U profilu je přišroubováno žáropevným šroubem k žáropevnému otočnému dutému hřídeli. Hřídel je dutý, aby docházelo lepšímu chlazení hřídele. Z tohoto důvodu nesmí být otvory do hřídele ucpány.  V případě zvyšování vrstvy paliva v horní části šikmého roštu se nadzvedává táhlo a současně s ním se začne otáčet hřídel. Na konci hřídele na vnější straně komory je připevněno šroubem otočné, nastavitelné vahadlo.  V případě pozvednutí vahadla nad nastavenou úroveň dojde rotačním pohybem k sepnutí koncového spínače. Tím dojde k vypnutí podávacího šneku. Návratu táhla do původní nízké polohy napomáhá závaží na vahadlu, závaží je stavitelné. Maximální výška paliva se nastaví tak, aby palivo dosahovalo pod vyústění sekundárního vzduchu do komory.  Konkrétní nastavení otočného táhla závisí na druhu paliva. Táhlo a otočný dutý hřídel jsou vystaveny velmi vysokému tepelnému namáhání a jeho životnost je omezena a závisí na způsobu provozování komory.   Množství přiváděného paliva by mělo být takové, aby nedocházelo průběžně k vypínání šneků táhlem.  Tento mechanizmus není regulační, ale bezpečnostní. Správný chod mechanismu je třeba pravidelně kontrolovat. 

Palivo se pohybuje po šikmém roštu směrem dolů, přičemž dochází k jeho postupnému odhořívání, vysušování  a zplyňování. Plamen je veden proti směru pohybu paliva. V horní části je plamen veden pod mezistropem.   Na konci  mezistropu, kde se směr plamene obrací ve směru toku paliva a je usměrňován do kanálu tvořeného mezistropem a víkem komory  je stěnou v otvoru přiváděn sekundární vzduch, který se smíchává se spalinami a plamenem. Poté tato směs prochází tryskou - turbulátorem, kde dochází k intenzivnímu hoření. Plamen je dále veden izolovaným kanálem, kde dochází k dohoření. Z kanálu jsou spaliny vedeny do výměníku.                                               

Do spalovacího prostoru komory jsou přiváděny primární a sekundární spalovací vzduchy.

Primární vzduch je přiváděn pod rošt, sekundární  vzduch je veden po obvodu komory, ochlazuje vnitřní stěnu mezistěny a vyúsťuje na konci mezistropu, v místě kde se otáčí směr plamene a spalin do spalovacího prostoru.

Spalovací vzduchy jsou pro velikosti 55 a 110 dodávány radiálním vysokotlakým ventilátorem s motorem. Poměr rozdělení vzduchů na primární a sekundární se nastaví klapkou.

Pro velikosti 180 a 300 je pro primární a sekundární vzduch použit vždy samostatný ventilátor.

Přístup do komory a dohořívacího kanálu pro čištění umožňuje horní výklopné víko.  Přístup pod rošt je přes odnímatelná dvířka v obou bocích komory. Po odnětí dvířek lze pro velikosti 55 a 110 vysunout do strany vodorovný rošt,  provést vyčištění komory a vyhrnutí popela mimo komoru.  Pro velikosti 180 a 300 je postup stejný, pouze vodorovný rošt je otočný.

U velkosti 180 a 300 jsou v boku komory dvířka pro přístup nad rošt.

 

Zplyňovací komora ZKGE  600

Zplyňovací komora je robustní  ocelová konstrukce s kvalitní izolací a masivní vyzdívkou.  Plášť komory tvoří dvoustěna z ocelových plechů. Do mezery mezi plechy je ventilátorem vtlačován sekundární spalovací vzduch, který proudí dvoustěnnou po celém obvodu komory, kde se ohřívá ochlazováním vnitřní stěny. Tento předehřátý vzduch je přiváděn do komory. Z vnitřní strany ocelové dvoustěny  je umístěna tepelná izolace. Za izolací následuje masivní  šamotová   vyzdívka. Takto je řešen celý obvod komory. Z čela je umístěn výstupní  otvor pro spaliny. V zadní části komory je otvor pro vstup paliva na šikmý litinový rošt. Z boční strany jsou dvoje dveře - horní (pro přístup do komory nad rošt) a dolní (pro přístup pod rošt pro výběr popela pod šikmým roštem). Horní dveře jsou velmi masivní konstrukce  a opatřené izolací.  Snadné otevírání a zavírání dveří je zajištěno speciálním závěsem. Dotáhnutí dveří se provede robustními křídlovými matkami, aby bylo zajištěno dosednutí dveří do těsnící šňůry. Dolní dveře nejsou speciálně upraveny z hlediska teplené izolace, vyklápí se směrem nahoru, pro za-aretování otevřených dveří se použije řetěz umístěný po straně dveří. Uzavření a těsnění dveří je řešeno jako u horních dveří. Dotažení se provede pomocí křídlových matic.  

Uvnitř komory je ve spalovacím prostoru umístěn litinový rošt, který je tvořen jednotlivými litinovými roštnicemi.  Litinové roštnice jsou umístěny na příčných silnostěnných trubkách, které jsou chlazeny protékající vodou. Trubky prochází celou boční stěnou a po obou stranách komory jsou mimo komoru spojeny sběračem obdélníkového průřezu.  Toto řešení umožňuje výměnu trubek bez zásahů do konstrukce pláště a vyzdívky komory. Sběrače mohou být zapojeny do okruhu otopné vody, případně mohou mít vlastní vodní chladící okruh s nuceným nebo samotížným oběhem.  Roštnice umístěné na silnostěnných trubkách jsou jednotlivě vyměnitelné vysunutím směrem vzhůru.  Spodní řada roštnic navazuje na vodorovný otočný rošt. Tato spodní řada roštnic je vybavena  masivním nosem, který kryje silnostěnnou trubku před žhavým popelem při naklopení otočného roštu. Otočný rošt má do strany  komory  vyveden otočný hřídel roštu, na jehož konci na straně kde jsou umístěny dveře je ovládací páka, kterou lze rošt otočit o 90° a tím uvolnit z topeniště popel.  Otáčení roštu může být řešeno použitím šnekové převodovky. Otáčení roštu je pak ovládáno regulací. Ze strany komory, kde jsou umístěny dveře, je v prostoru, kde ústí otočný hřídel roštu je krycí víko, po jehož demontáži lze do boku vysunout otočný rošt. Pod rošt je přiváděn od ventilátoru primární spalovací vzduch. 

Prostor nad roštem je opatřen stropem z překladů ze žárobetonu. Nad stropem je izolace a plechové odnímatelné víko.  Víko ani překlady ze žárobetonu nejsou pochozí.  V dolní části nad šikmým roštem je mezi žárobetonovým stropem a litinovým roštem mezistrop, který směruje spaliny nejprve proti směru pohybu paliva a následně se spaliny s plamenem na jeho konci otáčí o 180°.  

Prostor pod roštem je tlakově rozdělen z hlediska přívodu primárního vzduchu. Prostor rozděluje přepážka umístěná mezi nejnižší silnostěnnou trubkou a podlahou. To znamená, že přívod vzduchu pod vodorovný otočný rošt je výrazně snížen.  Pokud na vodorovném roštu zůstává neprohořelé palivo, lze v přepážce zvětšit průtočné otvory pro vzduch a tím podpořit hoření na roštu. Odpopelnění s provádí spodními dvířky pod roštem. Lze řešit i automatické odpopelnění.

Palivo je přiváděno na rošt zplyňovací komory otvorem v zadní stěně šnekovým dopravníkem. Proti přeplnění komory je instalován snímač výšky paliva na vstupu do komory. Snímač je tvořen táhlem z žáropevné oceli. Táhlo tvaru U profilu je přišroubováno žáropevným šroubem k žáropevnému otočnému dutému hřídeli. Hřídel je dutý, aby docházelo lepšímu chlazení hřídele. Z tohoto důvodu nesmí být otvory do hřídele ucpány. Axiálnímu pohybu hřídele  brání zarážky.  V případě zvyšování vrstvy paliva v horní části šikmého roštu se nadzvedává táhlo a současně s ním se začne otáčet hřídel.

Na konci hřídele na vnější straně komory je připevněno šroubem otočné, nastavitelné vahadlo.  V případě pozvednutí vahadla nad nastavenou úroveň dojde rotačním pohybem k sepnutí koncového spínače. Tím dojde k vypnutí dopravních šneků. Návratu táhla do původní nízké polohy napomáhá závaží na vahadlu, závaží je stavitelné. Maximální výška paliva se nastaví tak, aby palivo dosahovalo pod vyústění sekundárního vzduchu do komory.  Konkrétní nastavení otočného táhla závisí na druhu paliva. Táhlo a otočný dutý hřídel jsou vystaveny velmi vysokému tepelnému namáhání a jeho životnost je omezena a závisí na způsobu provozování komory.   Množství přiváděného paliva by mělo být takové, aby nedocházelo průběžně k vypínání šneků táhlem.  Tento mechanizmus není regulační, ale bezpečnostní. Správný chod mechanismu je třeba pravidelně kontrolovat. Po vstupu paliva do komory přichází palivo na šikmý rošt a po něm se pohybuje průběžně směrem dolů.  Po této cestě se  palivo průběžně vysušuje, předehřívá a postupně začíná zplyňovat.  V polovině šikmého roštu se palivo dostává pod mezistrop, který směruje tok plamene a spalin proti směru pohybu paliva. Tím je podporován proces vysoušení, předehřívání a zplyňování paliva. Na konci mezistropu je z boku přiváděn sekundární vzduch, tok plamene a spalin se obrací a nad mezistropem proudí ve směru pohybu paliva.  Sekundární vzduch se mísí s plamenem a spalinami a k jeho dokonalému prohoření dochází  po průchodu tryskou – turbulátorem.  Spaliny s plamenem přichází do výstupního kanálu a opouští komoru.

 fotogalerie ZKGE 600

fotogalerie ZKGE 180

fotogalerie ZKGE 55 a 110