Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výzkum a vývoj

1.  Projekt FR-TI4/353

Název projektu: „Intenzifikace a optimalizace jednotek a dopalovacích komor pro velmi vlhkou odpadní biomasu”

Spalovací systém byl průběžně zdokonalován a vylepšován. K zásadnímu posunu ve vývoji spalovacího systému došlo v rámci projektu „Intenzifikace a optimalizace zplyňovacích komor" za podpory  Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Projekt nám umožnil spolupráci se špičkovými vědecko-výzkumnými pracovišti a především přístup k matematicko-fyzikálním výpočtům a modelování spalovacího procesu pomocí výpočetní techniky. Současně jsme mohli výpočty prověřit velmi přesným měřením sledovaných parametrů.

Máme k dispozici dva zkušební etalony- spalovací systémy o výkonu 110 kW a 180 kW. Zde provádíme průběžné testování nových úprav vlastních zařízení i ovládacího software. Zařízení využíváme i pro praktické vyzkoušení atypických paliv zákazníků před vlastní realizací dodávky, abychom měli předem jistotu, jak bude dané palivo spalovací systém spalovat.


Našimi hlavními partnery při výzkumu a vývoji jsou:

VUT Brno, Energetický ústav
Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Rybitví
RADANAL s.r.o. Pardubice
ELLASO s.r.o., Lázně Toušeň

Spalovací systém EKOGEM byl vyvinut v rámci projektu za
podpory Ministerstva průmyslu a obchodu.

mpo.jpg2. Projekt TH02030260

Název projektu : Modulární spalovací technologie pro spalování alternativních paliv

Cílem projektu byl vývoj koncepčně modifikované modulové technologie dvoustupňového spalování biologicky rozložitelných odpadů, fermentačních zbytků, energetických kompostů o výkonech 100-500 kW. Dále byla vyvíjena nová technologie zachytávání TZL pro kotle výkonů do 500 kW. Výstupem projektu byly dva prototypy: spalovací technologie o výkonu 100 kW (12/19) a sekundární odlučovač TZL(12/18) a užitný vzor spalovací jednotky EKOGEM S (12/19). Výsledná technologie splňuje nové, zpřísněné emisní limity dle novelizované legislativy, což ji přinese konkurenční výhodu při uplatnění na trhu. Výstupy projektu jsou připraveny k realizaci u zákazníků. Výsledky výzkumu byly dále publikovány v odborném tisku a byly sumarizovány formou výzkumných zpráv.


Našimi hlavními partnery při výzkumu a vývoji jsou:

VUT Brno, Energetický ústav
Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Rybitví
ELLASO s.r.o., Lázně Toušeň

Spalovací systém EKOGEM S byl vyvinut v rámci projektu
za podpory Technologické agentury ČR


 

3.  Projekt  TK02020067

Název projektu:Energeticky nezávislý a soběstačný zdroj tepla z obnovitelných zdrojů pro obce a malé podniky“

Cílem projektu je návrh a příprava komplexního energetického zásobování pro malé a střední obce či průmyslové podniky s cílem dosažení energetické soběstačnosti zákazníka při využití obnovitelných zdrojů energie. Bude zpracována technicko-ekonomická studie základních variant energetické koncepce pro cílové zákazníky s využitím cíleně pěstovaných energetických plodin, které nevyžadují speciální zemědělskou techniku a mohou být spalovány bez speciálních předúprav paliva. Kritériem výběru plodin bude eliminace obsahu TZL ve spalinách.

Druhým cílem bude vývoj kompaktního, roštového kotle GEMOS o výkonu 300-500 kW pro spalování těchto paliv, který bude využívat veškerých předností původní technologie, ale již nebude dvoukomorový, čímž dojde k navýšení jeho užitné hodnoty a účinnosti.

Projekt má dva sledované výstupy:

  • Gprot – Prototyp – TK02020067-V1– Roštový kotel pro spalování rostlinné biomasy o výkonu 300-500 kW
  • Ztech – Ověřená technologie TK02020067-V2 – Technologie přípravy a zpracování paliva

Našimi hlavními partnery při výzkumu a vývoji jsou:

  • VUT Brno, Energetický ústav
  • Výzkumný ústav organických syntéz a.s. Rybitví

 


Projekt Energeticky nazávislý a soběstačný zdroj tepla byl vyvinut za podpory Technologické agentury ČR