Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zplyňovací komora ZKG S 1

26. 11. 2020

Úplný popis

Byla vyvinutá zplyňovací komora ZKG S, pro termickou konverzi nedřevní biomasy, energetických kompostů a fermentačních zbytků. Řez novou spalovací komorou je zobrazen na obrázku 1. a foto testované komory na obrázku 2. Těleso komory (1) je tvořeno ocelovou konstrukcí s vyzdívkou. Shora je komora uzavřena pomocí mechanicky ovládaného sklápěcího víka vyplněného tepelnou izolací (2). Víko je těsněno těsněním a vymezeno lemem (3). Těsnění zamezuje přisávání falešného vzduchu do prostoru zplyňovací komory. Zplyňovací komora je odstíněna vrstvou šamotové vyzdívky (4) a tepelné izolace (5). Plášť komory je tvořen dvoustěnnou z ocelových plechů (6). Šamotem jsou rovněž zpracovány veškeré vestavby zplyňovací komory (7). Dno komory tvoří ocelový plech a prostor popelníku. Odvod popela je pomocí šnekového vynašeče (8), přičemž hrubý popel z mechanického roštu padá do prostoru vynašeče, který je možno vizuálně kontrolovat pomocí dvířek (9). Jemný popel z propadu roštu zůstává pod roštem a pro čištění je možné použít dvířek (10). Zcela nově je zpracována vnitřní konstrukce stěn, stropu komory (11) a roštu (12). Stěny komory jsou vodou chlazené. Rošt je šikmý, přesuvný a rovněž vodou chlazený. Přesuv jednotlivých roštnic zajišťuje kinematický mechanismus. Odvod tepla z chlazení roštu a stěn je zajištěno připojením na celkový vodní systém kotle. Primární spalovací vzduch je vháněn pod rošt a vstupuje do prostoru komory v místě (13). V tomto místě je připojen ventilátor primárního vzduchu. Sekundární spalovací vzduch vstupuje do prostoru komory v místě (14) do mezipláště, ve kterém je předehříván za účelem zrovnoměrnění viskozit vzduchu a horkých spalin. Do prostoru spalování vstupuje sekundární vzduch v místě (19). Řízení ventilátorů je umožněno plynulou změnou otáčkové charakteristiky pomocí frekvenčního měniče. Ventilátor primárního vzduchu má vazbu na množství a charakteristiku paliva, ventilátor sekundárního vzduchu je řízen signálem od lambda sondy, která monitoruje obsah kyslíku ve spalinách za kotlem. Palivo vstupuje do komory v místě (15) a je dopravováno ze zásobníku šnekovým podavačem. Před vstupem paliva na rošt je v komoře umístěna mechanická bezpečnostní páka (17), která slouží jako bezpečnostní prvek proti zasypání komory palivem. Na roštu je palivo postupně zahříváno, odplyňováno a spalováno. Zbytek po spalování je pomocí vynašeče popela dopravován mimo kotel. Spaliny vzniklé spalováním paliva na roštu jsou vedeny do prostoru přívodu sekundárního vzduchu, kde se smísí s předehřátým sekundárním vzduchem a ze zplyňovací komory vystupují v místě (16). Tepelná energie spalin je dále využívána ve vodou chlazeném výměníku tepla. Pohon přesuvného roštu je zajišťován řetězovým soukolím.  Řetězové soukolí  je poháněno elektromotorem s převodovou umístěnou na hřídeli (18

obr-1.pngobr-2.png