Jdi na obsah Jdi na menu
 


Spalovací systém EKOGEM S

Spalovací systém EKOGEM S je určený pro spalování biologicky rozložitelných odpadů, fermentačních zbytků a  energetických kompostů.

Základní části spalovacího systému EKOGEM S tvoří:

1.1 Zplyňovací komora ZKG S

Podrobný popis komory je v samostatném oddílu webových stránek  KOMORA  ZKG S

1.2 Výměník tepla

Výměník tepla KWH je optimalizován tak, aby bylo dosaženo dobré vychlazení spalin na teplotu 125 °C. Optimalizace probíhá zejména na spalinové straně výměníku tepla, vzhledem k tomu, že přestup tepla ze spalin silně ovlivňuje celkový součinitel prostupu tepla. Optimalizovány byly rozměry teplosměnných trubek a jejich geometrické uspořádání v trubkovém svazku. Bylo nutné rozměry volit tak, aby bylo nalezeno kompromisu mezi velikostí součinitele přestupu tepla a provozními podmínkami, tj. zanášení teplosměnné ploch a abraze.  Více o výměnících KWH v samostatném oddílu webových stránek.

1.3  Odlučovač tuhých látek

Pro splnění emisních limitů TZL ve spalinách při spalování paliv na bázi biomasy a fermentačních zbytků je nejvýhodnější použití technologie tkaninového filtru.  Před tkaninový filtr je instalován cyklonový odlučovač  jako první stupeň filtrace.  Sekundární odlučovač TZL v podobě tkaninového filtru s textilními vložkami, které jsou čištěny zpětným profukem tlakového vzduchu. Profuk filtračních patron je ovládán řídicím systémem s  možností volby času otevření ventilu a periody otevření. Tkaninový filtr plní přísný emisní limit 40 mg/m3.

1.4  Zásobník paliva

Zásobník paliva má funkci pohotovostního zásobníku a musí být průběžně doplňován palivem.

Zásobník je kruhového půdorysu a je konstruován tak, aby bylo možné jejich úplné vyprázdnění.

Rotační hrablo má samostatný pohon.  Zásobník je opatřen vynášecím šnekem, který dopravuje palivo do komory.  Je možné řešení s protipožární klapkou, která je umístěna v přesypu mezi podavačem a vynášecím šnekem z násypky. 

 

1.5  Řídicí software

Řízení spalovacích technologií EKOGEM S je řešeno tak, aby nový  systém byl schopen řídit provozovaný kotel a spalovací proces s vysokou účinností transformace energie při minimální produkci emisí a byly splněny veškeré bezpečnostní požadavky při všech režimech kotle.

Z hlediska strojně technologického jsou k dispozici režimy na ruční a automatický režim. Jednotlivé režimy jsou dále děleny na :

 

Pro každý režim jsou vyspecifikovány popisy funkcí a ovládání, vazby mezi jednotlivými akčními veličinami a pohony, nastaveny limity technologických blokád a ochran zařízení z pohledu bezpečnosti. Na tyto popisy funkcí již navazuje vlastní programátorská práce a vývoj vlastního řídicího software. Software byl programován v prostředí LabVIEW. Řídicí část systému je určena pro výpočet procesních parametrů, potřebných akcí a vyhodnocování stavu. Složena je ze softwarových částí kotle, neboli boiler partů a komponent.

Pro dosažení konfigurovatelnosti je řídicí část systému rozdělena do tří částí – výměník, spalovací komora a soustava dodávky paliva. Toto rozdělení umožňuje nahradit kteroukoli část za jiný funkční celek. Jmenovitě výměník může být použit typu voda-vzduch, či vzduch-vzduch a taktéž soustava dodávky paliva může mít odlišné varianty, lišící se množstvím a strukturou dopravníků.

Kvůli zaměnitelnosti částí je nutné volit jejich rozhraní co nejjednodušší a tak, aby bylo identické pro všechny možné varianty dané části systému. Výstupem objektu výměníku byl zvolen výkon požadovaný pro ohřev topného média. Objekt spalovací komory provádí procesní výpočty dle zvolené vnitřní konfigurace, ovládá vnitřní objekty a výstupem je požadované množství paliva. Soustava dodávky paliva pak dle požadavku a své vnitřní konfigurace zajišťuje ovládání dopravníků.

Automatické řízení je aktivováno po najetí kotle v režimu ručního zátopu. Řízení probíhá v závislosti na požadované teplotě výstupní teplé vody z kotle. V závislosti na množství přiváděného paliva je dopočítáváno množství primárního vzduchu pod rošt. Sekundární vzduch je přiváděn v závislosti na množství kyslíku ve spalinách. Regulována je rovněž teplota vratné vody, podtlak v ohništi. Další závislosti akčních členů jsou řízeny implementovanými charakteristikami.