Radiální ventilátor na testovací zplyňovací komoře připojené na výměník KWH